Documentación e datos que cómpre achegar polo cliente

  • Fotocopia DNI do titular. En caso de tramitar a baixa outra persoa debera ter unha autorización por escrito do titular.
  • En caso de ser unha empresa: Apoderar á persoa que solicita a baixa debendo presentar esta, tamén fotocopia do seu DNI.
  • Lectura do contador

¿Cómo e ónde?

  • Realizarase na oficina