Información Legal/Aviso Legal

1. Titularidade do portal web

FCC AQUALIA (en adiante, a Entidade), pertencente ao Grupo FCC (www.fcc.es), é o titular deste portal web (en diante, o Portal). O seu enderezo atópase situado na Av. Camino de Santiago 40, 28050 de Madrid e o seu CIF é A-26 019 992. O contacto electrónico coa Entidade pode realizarse a través da páxina de contacto.

A Entidade atópase inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, con data 23 de xullo de 2002, Tomo 17248, Folio130 Sección 8, Folla M-58878 inscrición 369. O nome de dominio a través do que Vostede accedeu ao Portal é titularidade da Entidade.

O mencionado nome de dominio non poderá ser utilizado en conexión con outros contidos, produtos ou servizos que non sexan titularidade da Entidade e/ou do Grupo FCC nin de ningunha maneira que poida causar confusión entre os usuarios finais ou o descrédito da Entidade e/ou do Grupo FCC.

2. Obxecto

Esta páxina de Información legal recolle as condicións de uso que regulan o acceso, navegación e uso do Portal, así como as responsabilidades derivadas da utilización, prestación e/ou contratación dos produtos ou servizos que, no seu caso, poidan ser ofrecidos, así como dos contidos que o integran, e sen prexuízo de que a Entidade poida establecer condicións particulares que regulan a utilización, prestación e/ou contratación de produtos ou servizos que, no seu caso, sexan ofrecidos aos Usuarios a través do Portal. En todo caso, as mencionadas condicións particulares formarán parte integrante do presente Aviso Legal.

O mero acceso ao Portal, o cubrir de formularios, o envío de solicitudes de información, consultas, queixas, ofertas de contratación, currículum vitae e, en xeral, calquera acto de natureza similar aos anteriores realizados a través dos formularios e/ou das caixas de correos electrónicas existentes no Portal implicará, pola súa parte, a aceptación sen reservas de todas e cada unha das normas integrantes do presente Aviso Legal e a adquisición da consideración de Usuario do Portal. En consecuencia, Vostede debe ler atentamente e coñecer o contido do presente Aviso Legal.

En caso de ser ofrecidos, a través do Portal, a utilización, prestación e/ou contratación de produtos ou servizos, o feito de ser utilizados e/ou solicitados polo Usuario implicará, da mesma maneira, a aceptación sen reservas das condicións particulares que, no seu caso, teñan sido establecidas ao efecto, e que formarán parte integrante do presente Aviso Legal.

3. Acceso e uso do Portal

O acceso ao Portal por parte dos Usuarios ten carácter libre e gratuíto. Con todo, a utilización, prestación e/ou contratación dos produtos ou servizos que, no seu caso, poidan ser ofrecidos pola Entidade pode estar suxeita á previa observancia de requisitos formais tales como cubrir o correspondente formulario, pagamento de gastos ou taxas e/ou a previa aceptación das condicións particulares que resulten de aplicación aos mesmos.

O mero acceso ao Portal non implica, en si mesmo, o establecemento de ningún tipo de vínculo ou relación comercial entre a Entidade e o Usuario, agás cando se teñan establecido os medios oportunos para iso e o Usuario teña dado cumprimento previo aos requisitos que, no seu caso, sexan establecidos.

A inclusión no Portal de información relativa a produtos ou servizos ofrecidos pola Entidade ten exclusivamente fines informativos e publicitarios, agás que sexa establecida expresamente outra finalidade.

Se para a utilización, prestación e/ou contratación dalgún produto ou servizo ofrecido a través do Portal, o Usuario deberá proceder ao seu rexistro, este será responsable de aportar información veraz e lícita, garantindo a autenticidade de todos aqueles datos que introduza á hora de cubrir os formularios preestablecidos para acceder aos produtos ou servizos de que se tratar. Se como consecuencia do rexistro, se dotara ao Usuario dunha contrasinal, este comprométese a facer un uso dilixente e a manter en segredo a mesma. Polo tanto, os Usuarios son responsables da adecuada custodia e confidencialidade de calquera dos identificadores e/ou contrasinais que lle sexan subministrados pola Entidade, e comprométense a non ceder o seu uso a terceiros, xa sexa temporal ou permanente, nin a permitir o seu acceso a persoas alleas.

Será responsabilidade exclusiva do Usuario a utilización e/ou contratación dos produtos ou servizos por calquera terceiro ilexítimo que empregue a tal efecto unha contrasinal a causa dunha actuación non dilixente ou da perda da mesma polo Usuario.

En virtude do anterior, é obrigación do Usuario notificar de forma inmediata á Entidade, calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e/ou contrasinais, tales como o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado aos mesmos, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, a Entidade ficará eximida de calquera responsabilidade que puidera derivarse do uso indebido dos identificadores ou contrasinais por terceiros non autorizados.

En todo caso, o acceso, navegación e uso do Portal e, no seu caso, o uso ou contratación dos servizos ou produtos que sexan ofrecidos a través do mesmo faise baixo a única e exclusiva responsabilidade do Usuario, polo que este comprométese a observar dilixente e fielmente calquera instrución adicional, impartida pola Entidade ou polo persoal autorizado da Entidade, relativa ao uso do Portal e os seus contidos.

En consecuencia, o Usuario obrígase a usar os contidos, produtos e servizos de forma dilixente, correcta e lícita, de conformidade coa lexislación vixente e, en particular, comprométese a absterse de:

(i) Utilizalos con fins ou efectos contrarios á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública e ás instrucións recibidas da Entidade.

(ii) Utilizalos con fins lesivos dos lexítimos dereitos de terceiros.

(iii) Empregar os contidos e produtos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do Portal ou dos servizos para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidas a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.

 

4. Responsabilidades e limitacións

A Entidade non pode garantir a fiabilidade, utilidade ou veracidade da información que se preste a través do Portal. En consecuencia, a Entidade non garante nin se fai responsable de:

(i) A continuidade dos contidos do Portal e/ou a falta de dispoñibilidade ou accesibilidade do Portal ou continuidade técnica do mesmo;

(ii) A ausencia de erros en ditos contidos ou produtos;

(iii) A ausencia de virus e demais compoñentes daniños no Portal ou no servidor que o subministra;

(iv) A invulnerabilidade do Portal e/ou a inexpugnabilidade das medidas de seguridade que se adopten no mesmo;

(v) No seu caso, a falta de utilidade ou rendemento dos contidos ou servizos do Portal;

(vi) Os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxira as condicións, normas e instrucións que a Entidade establece no Portal ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade do mesmo;

(vii) Calquera dos outros danos que puideran ser causados por motivos inherentes ao non funcionamento ou ao funcionamento defectuoso do Portal ou dos sitios web aos que, no seu caso, se teñan podido establecer ligazóns.

Así e todo, a Entidade declara que adoptou tódalas medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do Portal e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos Usuarios.

A Entidade realiza os máximos esforzos para evitar erros nos contidos que se publican no Portal. Tódolos contidos que se ofrecen a través do Portal atópanse actualizados, reservándose a Entidade a facultade de poder modificalos en calquera momento. A Entidade non se responsabiliza das consecuencias que poidan derivarse dos erros nos contidos que poidan aparecer no Portal proporcionados por terceiros.

Fica prohibida calquera comunicación ou transmisión de contidos que infrinxa os dereitos de terceiros e cuxo contido sexa ameazante, obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, atentatorio contra a dignidade da persoa ou os dereitos da infancia, a legalidade vixente ou calquera conducta que incite ou constitúa a realización de unha ofensa penal.

Da mesma maneira fica prohibida a inclusión e comunicación de contidos, por parte dos usuarios, que sexan falsos ou inexactos e que induzan ou poidan inducir a erro ao resto de usuarios ou ao persoal da Entidade, en particular os contidos que se atopen protexidos por calquera dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, pertencentes a terceiras persoas, cando non conten coa autorización do titular dos dereitos, menoscaben ou desprestixien a fama ou crédito da Entidade ou de calquera entidade integrante do Grupo FCC, sexan considerados como un caso de publicidade ilícita, enganosa ou desleal e/ou incorporen virus ou calquera outro elemento electrónico que puidese danar ou impedir o funcionamento do sitio web, da rede, equipos informáticos da Entidade ou terceiros e/ou o acceso ao portal do resto de usuarios.

A Entidade poderá prohibir o acceso ao Portal de calquera Usuario que realice calquera das conductas referenciadas, con carácter enunciativo e non limitativo, no presente apartado.

5. Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

A Entidade é titular ou obtivo a correspondente licencia sobre os dereitos de explotación en materia de propiedade intelectual, industrial e de imaxe sobre os contidos dispoñibles a través do mesmo, entre outros a título meramente enunciativo e non exhaustivo, os textos, deseños gráficos, debuxos, códigos, software, fotografías, vídeos, sons, bases de datos, índices, imaxes, marcas, logotipos, expresións e informacións e, en xeral, calquera outra creación protexida polas normas nacionais e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial (en adiante, conxuntamente, os Contidos).

Fican reservados tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os Contidos e, en particular, fica prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos Contidos incluídos no Portal, para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización previa, expresada e por escrito da Entidade ou, no seu caso, do titular dos dereitos a que corresponda.

O acceso e navegación do Usuario polo Portal en ningún caso se entenderá como unha renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin parcial dos dereitos antes indicados por parte da Entidade.
En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e calquera dos outros datos de identificación dos dereitos da Entidade ou dos seus titulares incorporados aos Contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais ou calquera dos mecanismos de información e/ou de identificación que puideren conterse nos mesmos.

As referencias a nomes e marcas comerciais ou rexistradas, logotipos u outras sinais distintivas, xa sexan titularidade da Entidade ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento da Entidade ou dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, agás manifestación expresa o acceso ou uso do Portal e/ou de seus Contidos, confire ao usuario ningún dereito sobre as marcas, logotipos e/ou signos distintivos nel incluídos protexidos por Lei.

6. Enlaces

6.1 Enlaces dende o Portal a outras páxinas web

A Entidade pode ofrecer enlaces, directa ou indirectamente, a recursos ou páxinas web de Internet que se atopan fóra do Portal. A presenza destes enlaces no Portal teñen unha finalidade informativa, non constituíndo en ningún caso unha invitación á contratación de produtos e/ou servizos que se ofrezan ou poidan ofrecer nas páxinas web de destino nin implica a existencia de vínculo ou relación mercantil ou de dependencia coa entidade titular da páxina web enlazada. Nestes casos, a Entidade non será responsable de establecer as condicións xerais e particulares a ter en conta na utilización, prestación ou contratación destes servizos por terceiros e, polo tanto, non poderá ser considerado responsable dos mesmos.

A Entidade non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras páxinas web ás que se poidan establecer enlaces dende o Portal. En consecuencia, a Entidade non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo ás páxina web ás que se puideran establecer un enlace dende o Portal, en concreto, a título enunciativo e non taxativo,sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, os seus propios enlaces e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Así e todo, en caso de que a Entidade chegue a ter coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que se remite dende ditos enlaces é ilícita, constitutiva de delito ou pode lesionar bens ou dereitos de un terceiro, actuará coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar o enlace correspondente coa maior brevidade posible.

Da mesma maneira, se os Usuarios tiveran coñecemento efectivo da ilegalidade de actividades desenvolvidas a través destas páxinas web de terceiros, deberán comunicalo inmediatamente á Entidade aos efectos de que se proceda a desactivar o enlace de acceso á mesma.

6.2 Enlaces dende outras páxinas web ao Portal

Se calquera Usuario, entidade ou páxina web desexara establecer algún tipo de enlace con destino ao Portal deberá aterse ás seguintes estipulacións:

(i) Deberá recoller a autorización previa, expresada e por escrito da Entidade.

(ii) O enlace soamente poderá dirixirse á páxina principal do Portal, agás que expresamente se autorice cousa distinta.

(iii) O enlace debe ser absoluto e completo, é dicir, debe levar ao Usuario, mediante un clic, á páxina principal e debe abarcar completamente toda a extensión da pantalla da páxina principal do Portal. En ningún caso, agás que a Entidade autorice cousa distinta, a páxina web dende a que se realice o enlace poderá reproducir, de calquera maneira o Portal, incluílo como parte da súa web ou dentro de un dos seus "cadros" ou crear un "navegador" sobre calquera das páxinas do Portal.

(iv) Na páxina web dende a que se establece o enlace non se poderá declarar de ningunha maneira que a Entidade autorizou tal enlace, sen que así teña sido. Se a entidade que realiza o enlace dende a súa páxina ao Portal correctamente desexara incluír na súa páxina web a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo, ou calquera outro signo de identificación da Entidade e/ou do Portal, deberá contar previamente coa autorización previa, expresa e por escrito da Entidade.

(v) En todo caso, a Entidade prohibe o establecemento dun enlace ao Portal dende aquelas páxinas web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos, e en xeral, que contraveñan a moral, a orde pública, a lexislación vixente, as normas sociais xeralmente aceptadas ou sexan lesivos dos lexítimos dereitos de terceiros.

7. Política de Intimidade

Cando sexa necesario que o Usuario se rexistre ou facilite datos persoais (entre outros supostos, para acceder a servizos; solicitar información; adquirir produtos; remitir consultas, queixas ou solicitudes de contratación; enviar currículum vitae), a recollida e o tratamento dos datos persoais levarase a cabo de conformidade e en cumprimento cos principios recollidos na Lei Orgánica de Protección de Datos vixente (LOPD) e normativa de desenvolvemento, así como o Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (“RGPD”)

A Entidade comprométese a tratar e procurar os datos persoais:

  • De maneira lícita, leal e transparente,
  • de forma adecuada, pertinente e limitado ao necesario,
  • de forma exacta  actualizada e,
  • durante o tempo necesario.

Da mesma maneira, a Entidade comprométese a respectar os principios reitores da Intimidade dende o deseño e por defecto e de responsabilidade pro activa.

En todo caso, os datos procurados pasarán aos sistemas de información responsabilidade da Entidade coa única finalidade de:

  • Xestionar a relación cos Usuarios, así como a prestación de Servizos ofrecidos a través da Web (ou sobre os que o Usuario teña realizado algunha consulta/solicitude) e, en xeral, a xestión, desenvolvemento e cumprimento da relación establecida entre a Entidade e os que aporten os seus datos persoais a través do Sitio Web.
  • Resolver dúbidas e consultas.
  • Enviar boletín informativo cando o Usuario teña dado o seu consentimento ou rexistrado para algún servizo concreto. Neste suposto, no momento da recollida dos datos daráselle ao Usuario a oportunidade de negarse a que sexan utilizados con dita finalidade. Ademais, en cada envío establecerase a posibilidade de darse de baixa.

Cando os datos persoais sexan procurados a través do formulario, será necesario que o Usuario aporte, polo menos, aqueles marcados cun asterisco, xa que, se non se subministrarán estes datos considerados necesarios, a Entidade non poderá xestionar o servizo solicitado.

Ademais, coa entrega dos datos e/ou ao cubrir o/os formulario/s, o Usuario autoriza expresamente a que a Entidade utilice o enderezo de correo ou o teléfono como medio de comunicación e garante que os seus datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, consentindo expresamente o seu uso, tratamento e comunicación dos mesmos para as finalidades informadas.

No caso de seren facilitados datos de terceiras persoas, a persoa que os facilitou garante ter informado ás mesmas dos termos recollidos no presente apartado.

Para obter máis información acerca do tratamento dos seus datos persoais, diríxase ao apartado “Protección de Datos”.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, no suposto de que o Usuario non desexe recibir comunicacións comerciais electrónicas no futuro ou darse de baixa no sistema de boletín informativo ao que se teña podido subscribir, poderá manifestar tal desexo enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo de correo electrónico: protecciondatos@aqualia.es (ademais, en cada envío establecerase a posibilidade de que o Usuario poida darse de baixa).

A ENTIDADE ten perfís nalgunhas das principais redes sociais de Internet (Facebook, Twitter, etc.), de forma que é responsable do tratamento en todos eses casos dos datos dos seus seguidores, fans, susbcritores, comentaristas. O tratamento que a ENTIDADE poida levar a cabo será o que a rede social permita aos perfís corporativos. A ENTIDADE poderá informar aos seus seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades, servizos, etc. En ningún caso a Entidade extraerá datos das redes sociais.

8. Duración e modificación

A Entidade resérvase o dereito de modificar o presente Aviso Legal e/ou as condicións particulares que, no seu caso, teñan sido establecidas para a utilización e/ou contratación dos produtos ou servizos prestados a través do Portal, cando o considere oportuno ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos, sendo válidas e entrando en vigor os seus efectos dende a publicación no Portal.

A vixencia temporal destas condicións de uso coincide, polo tanto, co tempo da súa exposición, ata que sexan modificadas total ou parcialmente, momento no que pasarán a ter vixencia as condicións de uso modificadas.

A Entidade poderá dar por rematado, suspender ou interromper, en calquera momento sen necesidade de aviso previo, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade por parte do Usuario de exixir ningunha indemnización. Tras dita extinción, seguirán vixentes as prohibicións de uso dos contidos, expostas anteriormente no presente Aviso Legal.

9. Comunicacións

Calquera comunicación entre a Entidade e o Usuario, este deberá dirixirse á Entidade ao enderezo postal e/ou electrónico arriba indicados. En todo caso, as comunicacións da Entidade cara ao Usuario realizaranse de conformidade cos datos de contacto aportados ou facilitados. Expresamente, o Usuario acepta a utilización do correo electrónico como procedemento válido para o intercambio de información e a remisión de comunicacións entre e/ou coa Entidade.

 

10. Xeralidades

Os encabezamentos das distintas cláusulas son só informativos, e non afectarán, cualificarán ou modificarán a interpretación do Aviso Legal.

En caso de existir discrepancia entre o establecido neste Aviso Legal e as condicións particulares que, no seu caso, poidan ser establecidas respecto dos produtos ou servizos ofrecidos no Portal, prevalecerá o disposto nas condicións particulares.

No caso de que calquera disposición ou disposicións deste Aviso Legal fora(n) considerada(s) nula(s) ou inaplicable(s), na súa totalidade ou en parte, por calquera Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, dita nulidade ou non aplicación non afectará ás outras disposicións do Aviso Legal nin ás condicións particulares que, no seu caso, teñan podido ser establecidas. O non exercicio ou execución por parte da Entidade de calquera dereito ou disposición contida neste Aviso Legal non constituirá unha renuncia ao mesmo, agás recoñecemento e acordo por escrito pola súa parte.

11. Lexislación aplicable e tribunais competentes

O presente Aviso Legal e as relacións establecidas entre a Entidade e o Usuario, en particular o coñecemento e resolución de calquera dos litixios, discrepancias ou diferencias que puideran xurdir, rexeranse e resolveranse de conformidade co establecido na normativa española relativa a lexislación aplicable e xurisdición competente.

Con todo, para os casos nos que a normativa prevexa a posibilidade ás partes de someterse a un foro, a Entidade e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, someterán calquera das controversias e/ou litixios ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da cidade do enderezo da Entidade previsto no presente Aviso Legal.

© FCC AQUALIA Tódolos dereitos reservados.