Documentación que debe achegar o cliente

Falecemento do titular:

  • DNI do novo titular
  • Certificado de defunción
  • Escritura aceptación herdanza, pago impostos sucesións, plusvalía ou calquera outro documento onde apareza acreditada a propiedade do inmoble

Separación matrimonial:

  • Fotocopia DNI do novo titular
  • Fotocopia da sentenza de separación e convenio regulador onde se especifique quen é o titular da vivenda