O tipo de análises e os parámetros determinados neles establécense segundo o regulado no Real decreto 140/2003 de 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga para consumo humano.

No servicio realízanse as análises organolépticas e a determinación diaria de cloro. As análises de control e completos realízanse en laboratorios externos.

A auga da rede de distribución analízase nos puntos habilitados para iso, sen necesidade de acceder ao interior das vivendas.

COSMA está comprometida coa mellora continua da calidade da auga servida e para isto impúxose unha frecuencia de controis superior á determinada polo Real decreto, garantindo desta maneira a calidade da auga entregada aos consumidores.

A Consellaría de Sanidade a través do “Programa Galego de Vixilancia Sanitaria de abastecementos de auga de consumo humano” controla a calidade da auga do abastecemento independentemente do autocontrol do servicio; isto garante un dobre control dos parámetros da auga servida pola rede municipal garantindo en todo momento que se cumpren os criterios sanitarios da calidade da auga para o consumo humano determinados polo Real decreto 140/2003.

RD 140-2003 Criterios Sanitarios Calidad Aguas Consumo Humano