Contratación/ Solicitudes

Acometidas

Expandir

PAGAMENTOS QUE CÓMPRE REALIZAR

Segundo orzamento.

FORMAS DE PAGAMENTO DO ORZAMENTO

 • EN EFECTIVO/CHEQUE: Pagamento realizado na oficina.
 • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

PRAZOS

De execución da acometida

 • Desde a SOLICITUDE até o ORZAMENTO : 30 días.
 • Desde o PAGAMENTO DO ORZAMENTO e realización por parte do cliente das actuacións requiridas na súa instalación interior até o FIN DAS OBRAS 60 días.
 • Validez do orzamento
  • 90 días. Unha vez finalizado este período realizarase un orzamento novo.

Alta de comunidade, servicios comuns

Expandir

Documentación que debe achegar o presidente da comunidade

 • Fotocopia do libro de actas da comunidade onde aparece o nomeamento do presidente.
 • Fotocopia do CIF da comunidade.
 • Fotocopia do NIF do presidente.
 • Certificado da Instalación de Fontanería.
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 • Dereitos de enganche e precintado de contador + fianza: 19,02 € + Fianza: 34,71 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45 €
  • Aluguer: 0,76 €/mes
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

Auga de obra maior

Expandir

Documentación que debe achegar o cliente

 • Fotocopia da escritura de propiedade.
 • Fotocopia da licencia de obras.
 • Fotocopia NIF o CIF da sociedade.
 • En caso de ser unha empresa: Apoderamento da persoa que firma o contrato debendo presentar esta, tamén fotocopia do seu DNI.
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 • Dereitos de enganche e precintado de contador + fianza: 437,75 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45 €
  • Aluguer: 0,76 €/mes
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

Auga de obra menor

Expandir

Documentación que debe achegar ol cliente

 • Fotocopia da escritura de propiedade.
 • Fotocopia da licencia de obras.
 • Fotocopia NIF o CIF da sociedade.
 • En caso de ser unha empresa: Apoderamento da persoa que firma o contrato debendo presentar esta, tamén fotocopia do seu DNI.
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 

 • Dereitos de enganche e precintado de contador + fianza: 192,13 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45€
  • Aluguer: 0,76 €/mes
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

Alta contratos individuais de viviendas

Expandir

Documentación que debe achegar o cliente

 • Fotocopia da escritura de propiedade.
 • DNI o CIF do titular.
 • Certificado da instalación de fontanería ( altas iniciais) ** 
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 • Dereitos de enganche e precintado de contador: 19,02 € + Fianza: 34,71 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45 €
  • Aluguer: 0,76 €/mes
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

** Poderá   presentarse posteriormente ao   alta

Alta de contratos locales, naves, oficinas...

Expandir

Documentación que debe achegar o cliente

 • Fotocopia da escritura de propiedade.
 • Fotocopia NIF o CIF da sociedade.
 • En caso de ser unha empresa: Apoderamento da persoa que firma o contrato debendo presentar esta, tamén fotocopia do seu DNI.
 • Certificado da Instalación de Fontanería (altas iniciais).
 • Licencia de apertura ou Declaración censal. (O inquilino si é o caso)
 • Número de conta (se quere domiciliar os recibos).

Pagamentos a realizar

 

 • Dereitos de enganche e precintado de contador + fianza:
 • Industrial tipo I: Comercios en xeral, oficinas, pequenas clínicas, bancos, perruquerías e negocios non incluídos nas categorías II e III: 19,02 € + Fianza 110,87 €
 • Industrial tipo II: Negocios relacionados coa hostalería coma bares, restaurantes, establecementos hoteleiros, cines, residencias ou similares: 19,02 € + Fianza: 83,87 €
 • Industrial tipo III: Talleres, concesionarios, gasolineiras, industrias, naves industriais ou similares: 19,02 € + Fianza: 87,27 €
 • Contador 13 mm:
  • Compra en COSMA: 40,45 €
  • Aluguer: 0,76 €/mes   ( Para contadores 13" y 15"; En caso de contadores de maior diámetro, consultar importes en oficina).
 • ¿Cómo e ónde?
  • EN EFECTIVO/ CHEQUE: Pago realizado na oficina
  • CON TARXETA: Pago realizado na oficina.

Baixa de subministro

Expandir

Documentación e datos que cómpre achegar polo cliente

 • Fotocopia DNI do titular. En caso de tramitar a baixa outra persoa debera ter unha autorización por escrito do titular.
 • En caso de ser unha empresa: Apoderar á persoa que solicita a baixa debendo presentar esta, tamén fotocopia do seu DNI.
 • Lectura do contador

 

Cambio de titularidade / subrogación

Expandir

Documentación que debe presentar el cliente

Fallecimiento del titular:

 • DNI del nuevo titular
 • Certificado de defunción
 • Escritura aceptación herencia, pago impuestos sucesiones, plusvalía o cualquier otro documento donde aparezca acreditada la propiedad del inmueble

Separación matrimonial:

 • Fotocopia DNI del nuevo titular
 • Fotocopia de la sentencia de separación y convenio regulador donde se especifique quien es el titular de la vivienda

Cobros

Expandir

Periodo voluntario de pagamento

 • 60 días segundo   publicación no   B.O.P.

Medios de pagamento habilitados

 • Para todo tipo de clientes:
  • Domiciliado
  • En efectivo ou tarxeta
   • Oficina de COSMA: Luns a venres de 8:00 a 13:00 h
   • Abanca: En calquera momento mediante caixeiro electrónico.
   • Sabadell.

Facturación

Expandir

Periodicidad de facturación

La facturación de todos los clientes del servicio, es la siguiente:

facturacion

 • La facturación de todos los clientes del servicio es trimestral.
  • 31.03 // 30.06 // 30.09 // 31.12
 • El servicio lee los contadores desde mediados del primer mes, hasta mediados del tercer mes de cada trimestre.

Emisores

 • COSMA :
  • Cuota de servicio abastecimiento
  • Cuota de consumo abastecimiento
  • Cuota de alquiler de contador
  • Cuota de servicio de la red de saneamiento
  • Cuota de consumo de la red de saneamiento
 • Concello de Narón: Basura
 • Aguas de Galicia: canon de agua de la Xunta de Galicia.

Contadores

Expandir

CAMBIO DE CONTADOR

Particularidades

 • Si el contador es de alquiler; el mantenimiento corresponde a la empresa subministradora.
 • Si el contador es de propiedad (no eligió la opción de alquiler); el mantenimiento corresponde al usuario.
 • Si el contador se encuentra averiado, personal de COSMA lo notificara al cliente para proceder al cambio do contador.
 • La necesidad de cambiar el contador la determina el Servicio Técnico.

CAMBIO DE LOCALIZACIÓN

Particularidades

Se realizará una inspección para informar al cliente como y dónde puede cambiar la ubicación del contador.

VERIFICACIÓN DEL CONTADOR

Verificación oficial de industria

 • Si usted quiere verificar su contador, COSMA lo desmonta y le coloca otro, para que pueda llevarlo a Industria.
 • Una vez verificado el contador, el cliente deberá traerlo al Servicio con el resultado de Industria.
 • En le caso de existir error en el contador, se refacturará según la resolución emitida por Industria.
 • Si el contador funciona bien, se vuelve a instalar. Facturando la instalación e desinstalación.
 • El consumo que tuviese el contador colocado mientras se realizaba la verificación del suyo, se facturará junto con el resto del consumo.

Verificación en COSMA

 • Si usted es abonado, puede solicitar la verificación de su contador en COSMA, previo depóstivo de 34,07 €& en concepto de fianza. Durante el proceso se le colocaría otro en su lugar.
 • En el caso de existir error en el contador, se le reintegraría la fianza al depositante, y se rectificarían las facturaciones emitidas erroneamente.
 • Si el contador funciona bien, la fianza no sería devuelta.
 • El consumo que tuviese el contador colocado mientras se realizaba la verificación del suyo, se facturará junto con el resto del consumo

Lectura de contadores

 • La lectura de los contadores se realiza por parte del personal de COSMA, en Terminales Portátiles de Lectura, introduciendo las lecturas efectuadas en Ordenador central, donde se procede a su tratamiento como paso previo a la facturación.
 • La periodicidad de las lecturas es trimestral. Cada 3 meses aproximadamente pasaremos a leer su contador.
 • Para facilitar la lectura, es conveniente que el contador este en un lugar accesible. Los contadores en el interior de las viviendas suponen para el cliente la incomodidad de tener una visita trimestral para tomar la lectura. Infórmese de la posibilidad de trasladar la instalación del contador al exterior de la vivienda.
 • En caso de no poder tomar lectura del contador, por ausencia del cliente en su domicilio, se deja una Tarjeta de lectura para que el mismo anote la lectura y nos la haga llegar. Para entregarnos la tarjeta, basta con introducirla en un buzón de Correos (lleva el franqueo pagado, no precisa sello).
 • En los casos en los que no dispongamos de la lectura del contador, se facturara estimando el consumo en base al histórico de consumos del cliente (como primera referencia, se toma siempre el consumo del mismo período del año anterior).
 • Todas las lecturas son revisadas por nuestro personal en la oficina. Cuando detectamos consumos elevados, procedemos a avisar al cliente, ante la posibilidad de que exista alguna fuga o problema en su instalación.

Reclamacións

Expandir

O cliente pode presentar reclamacións de tres    maneiras:

1. A través do teléfono: 900 813 930.

2. Por escrito:

 • Na propia oficina, na rúa Rosal nº 33-35 baixo.
 • Por correo certificado enviado á oficina:

COSMA
Rúa Rosal, nº33-35 (bajo)
15570 – Narón (A Coruña)

3. En el correo electrónico    informacion@cosmanaron.es.

Prazo máximo de contestación 21 días laborais.

Solicitude e-factura

Expandir

A factura electrónica de COSMA recolle os mesmos datos que a factura que recibes en papel, pero nun formato digital.

Máis cómoda
Deixarás de acumular papel, poderás acceder ás túas facturas cando e onde queiras, e almacenalas no teu ordenador.

Máis rápida
Recibirás a túa factura o mesmo día que se emite. E, si deséxalo, avisámosche cun correo electrónico.

Máis segura
Só ti recibirás as túas facturas e poderás acceder coas túas claves á túa área de cliente.

Total validez legal
A e-factura ten a mesma validez legal e fiscal que a factura en papel.

Gratuita
A e-factura non ten custo para ti. E en calquera momento podes solicitar de novo recibir as túas facturas en papel.

Calendario laboral

Expandir

FESTIVOS 2024:

Festivos de ámbito Comunidade Autónoma Galega

 • 01 de Xaneiro (Aninovo)
 • 06 de Xaneiro (Día de Reis)
 • 28 de Marzo (Xoves Santo)
 • 29 de Marzo (Venres Santo)
 • 01 de Maio (Festa do Traballo)
 • 17 de Maio (Día das Letras Galegas)
 • 25 de Xullo (Santiago Apostol - Día Nacional de Galicia)
 • 15 de Agosto (Asunción)
 • 12 de Outubro (Festa nacional de España)
 • 01 de Novembro (Todos os Santos)
 • 06 de Decembro (Día da Constitución)
 • 25 de Decembro (Natividade)

Festivos de ámbito Local Narón

 • 13 de Febreiro  (Martes de Entroido)
 • 24 de Xuño (Festa de San Xoán)

Festivos de Empresa

 • 02   de Xuño   (Festivo Empresa)