aqGlobal-banner-informe-Mecanismos-de-accion-social

Mecanismos de acción social do Concello de Narón

 

Información sobre mecanismo, destinatarios e requisitos

Os usuarios do Servizo Municipal de Augas de Narón dispoñen da posibilidade de acollerse ás tarifas bonificadas dispostas na "Ordenanza Municipal do Concello de Narón Núm. 38".

 • Bonificarase nun 75 % sobre a tarifa doméstica segundo os seus ingresos unha vez pagados os gastos de alugueiro ou hipoteca da casa.
  • Unidades familiares de 1-2 membros que non acaden o 100 % do IPREM (*)
  • Unidades familiares de 3-4 membros que non acaden o 125 % do IPREM (*)
  • Unidades familiares de máis de 4 membros que non acaden o 150 % do IPREM (*)
 • Bonificarase o 50 % sobre a tarifa doméstica segundo os seus ingresos unha vez pagados os gastos de alugueiro ou hipoteca da casa.
  • Unidades familiares de 1-2 membros con capacidade económica comprendida entre o 100 % e o 110 % do IPREM
  • Unidades familiares de 3-4 membros cunha capacidade económica superior ao 125 % do IPREM e que non supere o 135 % do IPREM (*)
  • Unidades familiares de máis de 4 membros cunha capacidade económica superior ao 150 % do IPREM e que non supere o 160 % do IPREM (*)

(*) Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples.

Para o cálculo da renda teranse en conta os datos correspondentes á última declaración, se se mantén unha mesma situación no momento da solicitude. Se a situación económica cambia ou se non está obrigado a presentar a declaración, teranse en conta os datos fiscais dispoñibles, pensión coñecida, así como calquera outro ingreso ou recurso económico da unidade de convivencia.

Esta bonificación só poderá ter lugar para a vivenda familiar habitual.

Documentación necesaria para solicitar a bonificación na tarifa

Os interesados en solicitar a tarifa bonificada e que cumpran os requisitos establecidos na "Ordenanza Municipal do Concello de Narón Núm. 38" deberán presentar a través desta web ou de forma presencial na oficina de Cosma Narón a seguinte documentación:

 • A solicitude, segundo o modelo oficial facilitado polo Concello. Documento obrigatorio.
 • Declaración responsable de que o beneficiario debe estar ao corrente no pagamento das súas débedas coa Facenda Municipal, en cumprimento do art. 51.6 da Ordenanza fiscal n.º 1 Xeral de Xestión, Recadación e Inspección. Documento obrigatorio.
 • No caso de vivendas alugadas, o acordo adoptado na resolución desta solicitude seralle notificado ao propietario. A solicitude deberá ir acompañada da documentación especificada nela. Documento obrigatorio.

Pode enviar a documentación requirida a través do seguinte correo electrónico: informacion@cosmanaron.es

 

Real decreto (lei) 1/2021, do 19 de xaneiro, de protección dos consumidores e usuarios fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica

 

Consonte o Real decreto (lei) 1/2021, do 19 de xaneiro, de protección dos consumidores e usuarios fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica, Atención ao Cliente de Cosma, S.A. (Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico, Sociedad Anónima) pon a dispor dos usuarios a solicitude de acreditación da vulnerabilidade.

Cómpre acreditar a situación de vulnerabilidade presentando este formulario correctamente cuberto xunto coa documentación requirida no documento e presentalo nas oficinas de Atención ao Cliente de Cosma, S.A. (Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico, Sociedad Anónima) ou ben cargalo a través desta web.

O Bono Social enmárcase no firme compromiso que Cosma, S.A. (Compañía de Servicios Medioambientales do Atlántico, Sociedad Anónima) adquire cos concellos nos que presta servizo para achegar as mellores solucións, tanto técnicas coma sociais e ambientais, en beneficio dos cidadáns.

Formulario Acreditación de Vulnerabilidad

Incluye:

 • Ultima factura luz como beneficiario Bono Social

En caso de no poder acreditar la titularidad del suministro:

 • Fotocopia del DNI, así como de todos los miembros de la unidad de convivencia formada por personas con vínculos de parentesco o análogos y, en su caso, de las personas sin vínculos de parentesco o análogos entre sí que se encuentren en la vivienda.
 • Acreditación organismo: Entrega de forma conjunta
  • Certificado de los Servicios Sociales   o del órgano competente, o del que designe la comunidad autónoma, que acredite clasificación de vulnerabilidad.
  • Certificado de empadronamiento en vigor. El consumidor del punto de suministro y todos los miembros de la unidad familiar a las que hace referencia el certificado acreditarán estar empadronados mediante DNI o Certificado empadronamiento.

    

Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Non se seleccionou ningún ficheiro
Non se seleccionou ningún ficheiro
Non se seleccionou ningún ficheiro
Este campo é obrigatorio.