A masa salarial de COSMA do ano 2016 é a seguinte:

  • 452.306,81  euros

A cal engloba:

  • Soldos, salarios e asimilados: 336.262,09  euros.
  • Cargas sociales: 116.044,72  euros.