Consello de administración; Xerencia; Xestion de calidade; Prevencion de riscos; Dristribucion: Rede abastecemento - Obras, Avarias, Rede saneamiento - Obras, Avarias; Xestion: Atencion en cliente - Xestion comercial, lecturas; Departamento economico - Xestion contable, almacen